پروژه اسکای لند استانبول

جزئیات پروژه :

دکوراسیون اداری این روزها تنها به عنوان یک عامل زیبایی و تزئینی در ادارات مورد استفاده قرار نمی گیرد. در واقع دکوراسیون اداری می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم روی بسیاری از موارد از جمله نحوه کار کارکنان، نوع ارتباطات درون سازمانی، میزان بهره وری و … تاثیر بگذارد به همین دلیل استفاده از افراد متخصص، با دانش و دانش کافی بسیار مهم است. تجربه در این زمینه برای طراحی و اجرا. طراحی و اجرای دکوراسیون اداری در گروه معماری SHIVART طراحی تخصصی و متناسب با نیاز کارفرما و برای هر کارفرما به روشی منحصر به فرد می باشد.